SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Công ty cổ phần TICO Việt Nam
2

Công ty liên kết

8

Dịch vụ

40

Kỹ sư xây dựng

300

Công trình đã hoàn thành

Top