Cách sử dụng vật liệu chống thấm và phụ gia chống thấm

Bạn có từng thắc mắc sao lại có vật liệu chống thấm, sao lại có phụ gia chống thấm?

Nếu như bạn đã đọc bài viết "Các giải pháp chống thấm theo phân loại từ tiêu chuẩn quốc tế”. Bạn sẽ nhận ra 2 điểm:
- "Vật liệu chống thấm" sau khi ứng dụng trên kết cấu sẽ tạo ra một lớp ngăn cản nước tấn công vào kết cấu. Đây là sản phẩm sử dụng cho phương pháp chống thấm thuận; 
 - "Phụ gia chống thấm" là chất thêm vào kết cấu bê tông giúp khối bê tông tăng cường khả năng ngăn cản nước xâm nhập sâu vào kết cấu. Đây là loại sản phẩm sử dụng cho giải pháp "chống thấm tự thân của kết cấu".

Top